HC Stadion Vrchlabí – Aréna – Řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ZIMNÍHO STADIONU VE VRCHLABÍ

Vlastník zimního stadionu : Město Vrchlabí, sídlo Zámek čp.1, 543 01 Vrchlabí, IČO : 00278475

Provozovatel zimního stadionu : HC Stadion Vrchlabí, s.r.o., sídlo Fügnerova 1288, 54301 Vrchlabí 1., IČO: 28387074

Práva a povinnosti návštěvníků zimního stadionu

1) Zakoupením vstupenky nebo permanentky návštěvník souhlasí s „Návštěvním řádem” ZIMNÍHO STADIONU Vrchlabí. Reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do zimního stadionu.

2) Děti do 6-ti let mají povolen vstup na ZS pouze v doprovodu dospělé osoby starší 18-ti let, která odpovídá za jejich dozor.

3) Každý návštěvník je povinen používat zařízení a vybavení prostor ZS tak, aby nedocházelo k poškozování či jiné formě znehodnocování tohoto majetku.

4) Návštěvníci jsou povinni udržovat v prostorách kam jim je umožněn přístup, čistotu a pořádek.

5) Na požádání pořadatele je návštěvník povinen prokázat se platnou vstupenkou. Pokud se návštěvník neprokáže platnou vstupenkou, bude požádán o opuštění prostor arény a v případě neuposlechnutí bude vyveden.

6) Při vstupu do ZS se provádí bezpečnostní prohlídky. V odůvodněných případech se tyto prohlídky provádějí i uvnitř ZS. Návštěvník je povinen tyto prohlídky strpět. Odmítnutí prohlídky může vést k zamezení vstupu.

7) Ve všech prostorách ZS Vrchlabí platí obecně přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených prostorách, a to v proluce mezi ZS a bývalým závodem Škoda Auto 1, u hlavního vchodu na ZS a v prostoru mezi kioskem a udírnou. Vstup do těchto mís je povolen o přestávkách přes únikové východy A až F.

8) Návštěvník ZS je povinen respektovat pokyny pořadatelů, pořádkových služeb a dalších osob k tomuto účelu jmenovaných. Pořádková služba je oprávněna v případě neuposlechnutí pokynu pořadatelů návštěvníka vyvést z prostor ZS bez náhrady.

9) Pro návštěvníky platí zákaz vnášet alkoholické nápoje nebo jiné omamné a psychotropní látky do objektu ZS, které by mohly zapříčinit ohrožení zdraví ostatních návštěvníků nebo poškozovat vnitřní zařízení a vybavení. . Pořadatelská služba si vyhrazuje právo nevpustit do prostor ZS návštěvníka pod vlivem alkoholu, návykových a psychotropních látek, návštěvníka bez platné vstupenky i návštěvníka, který již v minulosti způsoboval svým chováním nepořádek a násilnosti na kulturních a sportovních akcích pořádaných pořadatelskou službou.

10) Před utkáním, v průběhu utkání, o přestávkách a po utkání je návštěvníkům zakázáno vstupovat do prostor hráčských lavic, kabiny časomíry, strojovny chladícího zařízení, šaten hráčů a rozhodčích.

11) Platí přísný zákaz vhazovat jakékoliv předměty na ledovou nebo produkční plochu, a to jak během sportovních utkání a dalších sportovně-společenských akcí, tak i mimo akce.

12) Při veřejném bruslení je zakázáno vstupovat na ledovou plochu bez bruslí. Každý je povinen chovat se ohleduplně a dbát na to, aby nevhodným způsobem jízdy nezpůsobil škodu či úraz sobě nebo třetí osobě.

13) Při veřejném bruslení je zakázáno brát si na ledovou plochu hokejky a puky.

14) Platí zákaz vnášení nápojů a potravin do hlediště.

15) Návštěvník uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez náhrady pro návštěvníky a bez časového nebo prostorového omezení.

16) Vstup do prostor ZS se zvířaty je zakázán.

17) Návštěvník bere na vědomí, že celý objekt ZS i s přilehlými plochami je monitorován průmyslovými kamerami.

18) Je povinností, nahlásit ihned službu konajícímu pracovníkovi obsluhy - případně strojníkovi, zjištěné závady na zařízení ZS ohrožující bezpečnost návštěvníků a uživatelů.

19) V případě poranění a ostatních úrazů musí návštěvník vyhledat ošetření, nebo požádat o přivolání zdravotní pomoci u služby konajícího pracovníka ZS.

20) Povinností návštěvníka je nalezené předměty v prostorách ZS odevzdat pořadatelské službě nebo pracovníkovi obsluhy ZS, která zajistí jejich úschovu a pozdější předání majiteli.

21) Návštěvník bere na vědomí, že se akcí na ZS účastní na své vlastní nebezpečí. Pořadatel není odpovědný za škodu způsobenou návštěvníkovi během kulturní nebo sportovní akce (např. zasažení pukem při hokejovém utkání).

22) Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, jakož i pokynů odpovědných zaměstnanců, nenese provozovatel ZS - HC Stadion Vrchlabí odpovědnost a veškeré škody způsobené nevhodným chováním návštěvníků (nedodržováním opatření ve smyslu tohoto návštěvního řádu) budou vymáhány a postiženy podle platných právních předpisů ČR.

23) V případě nedodržení ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo jiného závažného přestupku ohrožujícího bezpečnost osob v objektu bude návštěvník vyveden z prostor ZS bez náhrady. Návštěvníkovi nebude zároveň umožněn vstup na všechny další akce pořádané organizátorem v rámci území města Vrchlabí.

Ve Vrchlabí 1.2.2015

Vlasák Jaroslav - ředitel areálu ZS