HC Stadion Vrchlabí – Aréna – Řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ZIMNÍHO STADIONU MĚSTA VRCHLABÍ

Vlastník zimního stadionu : Město Vrchlabí, sídlo Zámek čp.1, 543 01 Vrchlabí, IČO : 00278475

Provozovatel zimního stadionu : HC Stadion Vrchlabí, s.r.o., sídlo Fügnerova 1288, 54301 Vrchlabí 1., IČO: 28387074

Práva a povinnosti návštěvníků zimního stadionu

1. Zakoupením vstupenky nebo permanentky návštěvník souhlasil s návštěvním řádem Zimního stadionu města Vrchlabí (dále jen „ZS“). Reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem na ZS.

2. Návštěvník ZS je povinen respektovat pokyny pořadatelů, pořádkových služeb a dalších osob k tomuto účelu jmenovaných. Pořadatelská služba je oprávněna v případě neuposlechnutí pokynu pořadatelů nebo pravidel uvedených v tomto návštěvním řádu Zimního stadionu města Vrchlabí návštěvníka vyvést z prostor ZS bez náhrady.

3. Každý návštěvník je povinen používat zařízení a vybavení prostor ZS tak, aby nedocházelo k poškozování či jiné formě znehodnocování tohoto majetku.

4. Návštěvníci jsou povinni udržovat v prostorách, kam jim je umožněn přístup, čistotu a pořádek.

5. Ve všech prostorách ZS platí obecně přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. Zákaz kouření je platný i pro veškeré formy elektronických cigaret.

6. Při vstupu na ZS a v odůvodněných případech se provádí bezpečnostní prohlídky, které je návštěvník povinen strpět. Tyto prohlídky jsou zaměřeny na dodržování zákazu nevhodných předmětů a minimalizaci rizik na ZS. Odmítnutí prohlídky může vést k zamezení vstupu, vyvedení návštěvníka z prostor ZS, případně zabavení nevhodného předmětu.

7. Na ZS není dovoleno vnášet:
- jakýkoliv alkohol , drogy a jiné toxické a omamné látky
- lahve a nádoby všeho druhu (skleněné, PET lahve, plechovky, dózy apod.),natlakované předměty
- politické a reklamní materiály (do prostor ZS je možno vnášet tyto materiály pouze po předchozím souhlasu provozovatele)
- nadměrná zavazadla , zbraně všeho druhu , výbušné látky , hořlaviny
- jakékoliv druhy záznamových zařízení a to datových, obrazových i zvukových, s výjimkou mobilních telefonů (výjimky uděluje pořadatel akce)
- jízdní kola a koloběžky
- jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku a to jak ZS, pořadateli akce nebo návštěvníkům (o nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout provozovatel ZS nebo pořadatel akce)

8. Vstup do prostor ZS se zvířaty je zakázán.

9. Na požádání pořadatele je návštěvník povinen při vstupu a v odůvodněných případech (například při podezření, že dané osobě byl uložen zákaz vstupu na ZS nebo v případě porušení návštěvního řádu) i kdykoliv během pobytu na ZS, prokázat se platnou vstupenkou nebo průkazem totožnosti. Pokud se návštěvník neprokáže platnou vstupenkou nebo průkazem totožnosti, bude požádán o opuštění prostor ZS a v případě neuposlechnutí bude vyveden.

10. Pořadatel může odepřít přístup na ZS kromě osob, které nemají vstupenku či se odmítnou podrobit vstupní kontrole, také osobám, kterým byl ze strany orgánů veřejné moci či ze strany pořadatelů obdobných akcí zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Přístup na ZS může být odepřen dále osobám, kterým byl ze strany jiných profesionálních klubů zakázán vstup na stadiony těchto profesionálních klubů a všem dalším osobám, které představují jakékoliv bezpečností riziko pro pořádanou akci.

11. Pořadatelská služba si vyhrazuje právo nevpustit do prostor ZS návštěvníka pod vlivem alkoholu, návykových a psychotropních látek, návštěvníka bez platné vstupenky i návštěvníka, který již v minulosti způsoboval svým chováním nepořádek a násilnosti na kulturních a sportovních akcích pořádaných pořadatelskou službou.

12. Platí přísný zákaz vhazovat jakékoliv předměty na ledovou či produkční plochu nebo do hlediště, a to jak během sportovních utkání a dalších sportovně-společenských akcí, tak i mimo akce.

13. Návštěvník bere na vědomí, že klub je oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje i bez jeho výslovného souhlasu, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů klubu, a to za účelem zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku na zimních stadionech a zamezení vstupu na zimní stadiony osobám, které se dopouštějí na zimních stadionech či v obdobných zařízeních porušování návštěvních řádů či jiného protiprávního jednání. Klub je oprávněn zpracovávat osobní údaje osob, které se na zimním stadionu dopustily porušení návštěvního řádu či jiného protiprávního jednání, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa pobytu, fotografie, popis jednání, které je považováno za jednání v rozporu s návštěvním řádem či za jednání protiprávní z jiného důvodu, a údaje o přijatých opatřeních a uložených trestech. Tyto osobní údaje mohou být předávány za stejným účelem třetím osobám, a to dalším klubům ČSLH, jako dalších správců, a to za situace, kdy dojde k závažnému porušení návštěvního řádu (např. ublížení na zdraví jiného účastníka, poškození majetku vyšší hodnoty), ve zcela nezbytném rozsahu a pouze v odůvodněných případech.

14. Návštěvník bere na vědomí, že celý objekt ZS i s přilehlými plochami je monitorován průmyslovými kamerami.

15. Je zakázáno fotografování a filmování v prostorách ZS za reklamními, politickými, novinářskými, komerčními nebo jinými obdobnými účely bez předchozího souhlasu provozovatele a udělení k tomu určené akreditace.

16. Návštěvník uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez náhrady pro návštěvníky bez časového nebo prostorového omezení.

17. Návštěvník souhlasí s tím, že veškeré formy záznamu (fotografie, videozáznam apod.) pořízené s jeho osobou, mohou být pořadatelem poskytnuty policii ČR.

18. V celém areálu ZS platí zákaz maskování obličeje.

19. Povinností návštěvníka je nalezené předměty v prostorách ZS odevzdat strojníkům nebo pořadatelské službě, která zajistí jejich úschovu a pozdější předání majiteli.

20. Je povinností zjištěné závady na zařízení ZS, ohrožující bezpečnost návštěvníků a uživatelů, nahlásit ihned službu konajícímu pracovníkovi obsluhy ZS.

21. Návštěvník bere na vědomí, že se akcí na ZS účastní na své vlastní nebezpečí. Pořadatel není odpovědný za škodu způsobenou návštěvníkovi během kulturní nebo sportovní akce (např. zasažení pukem při hokejovém utkání).

22. Pro všechny návštěvníky platí přísný zákaz vstupu na ledovou plochu, do šaten hráčů, šaten rozhodčích, na hráčské lavice, na trestné lavice nebo do dalších prostor vyhrazených pro delegované osoby a zástupce řídícího orgánu, a to před, během i po skončení akce.

23. V případě poranění a ostatních úrazů musí návštěvník toto poranění nebo úraz nahlásit nejbližšímu pořadateli nebo strojníkovi, který zajistí ošetření, popřípadě přivolání záchranné služby.

24. Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, jakož i pokynů odpovědných zaměstnanců, nenese provozovatel ZS odpovědnost a veškeré škody způsobené nevhodným chováním návštěvníků (nedodržováním opatření ve smyslu tohoto návštěvního řádu) budou vymáhány a postiženy podle platných právních předpisů ČR.

25. Jsou zakázány jakékoli hanlivé, pohoršující, urážlivé, provokující, zesměšňující nebo ponižující posunky, gesta, pokřiky nebo jiné nesportovní chování vůči hráčům, funkcionářům, rozhodčím, členům realizačního týmu nebo jakýmkoli jiným osobám. Jsou rovněž zakázány jakékoli projevy hanobící některý národ, rasu nebo etnickou skupinu nebo jednotlivce či skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, náboženské vyznání či sexuální orientaci.

26. V případě nedodržení ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo jiného závažného přestupku ohrožujícího bezpečnost osob v objektu bude návštěvník vyveden z prostor ZS bez náhrady. Návštěvníkovi může být uložen časově ohraničení zákaz vstupu na všechny další akce pořádané organizátorem v rámci území města Vrchlabí.

Ve Vrchlabí 1.8.2020

Vlasák Jaroslav - ředitel areálu ZS