Fanclub

Fanclub HC Vrchlabí funguje již od roku 2004 a jeho zakladatelé si dali náročný cíl. Tím je přivítat v DD Elektomont Aréně co nejvíce diváků a postarat se tak o skvělou atmosféru na domácích zápasech, podpořit naše hráče při utkáních doma, ale i venku bude samozřejmostí.

Členství:
O výhodách členství ve Fanclubu vám rádi povíme, když se na nás přijdete podívat přímo do kotle nebo na klubovnu Fanclubu, které se nachází v bývalé Hokejce.
Členské příspěvky pro sezónu 2007-2008: 400,-Kč
- Po zaplacení příspěvku bude uchazeč o členství vepsán do seznamu členů a bude mu vystavena průkazka člena Fanclubu.
- O případném nepřijetí uchazeče rozhoduje vedení fanclubu
Přihlášku do fanklubu si můžete stáhnout zde

Vedení FC:
Předseda: Václav Havlas ml.
1. místopředseda: Jiří Šmíd
2. místopředseda: Petr Bílek

Stanovy:
Stanovy Fanclubu
Stanovy schválené ke dni 16.8.2004

Základní ustanovení:
Fanclub HC Vrchlabí je dobrovolné sdružení příznivců klubu HC Vrchlabí.

Název sdružení:
Fanclub HC Vrchlabí
Sídlo: Fügnerova 1288, Vrchlabí 543 01
Cíl činnosti: Sjednocení fanoušků, zkvalitnění a sjednocení fandění při utkáních, zajištění dopravy a přístupu na vybraná utkání hraná na cizích stadionech, zkulturnění prostředí na stadionu ve smyslu podpory výhradně slušného a korektního fandění

Členství a jeho vznik
Členem Fanclubu HC Vrchlabí, se může stát každá fyzická i právnická osoba bez ohledu na státní příslušnost, národnost, společenskou i politickou orientaci a náboženské vyznání, která absolvuje proces přijetí a splní veškeré předepsané (níže vypsané) vstupní podmínky členství

1) Uchazeč o členství musí být starší 18-ti let. Přijetí mladšího uchazeče je podmíněno písemných souhlasem jeho zákonného zástupce.
2) Písemné podání přihlášky některému ze členů vedení FC
3) Uchazeč o členství je povinen souhlasit se stanovami občanského sdružení Fanclubu
4) Uchazeč o členství je povinen řádně, včas a v plné výši platit členské příspěvky. Výše členského příspěvku je stanovena a schvalována vedením Fanclubu. Příspěvky se platí na sezónu.
5) Uchazeč bere na vědomí, že porušení stanov Fanclubu může vést k jeho vyloučení z organizace, přičemž obnovení členství po vyloučení či vystoupení je možné nejdříve po uplynutí jednoho kalendářního roku od data ukončení členství.

Členství zaniká
Členství ve Fanclubu zaniká:
1) rozhodnutím člena o vystoupení z Fanclubu (tento záměr musí být podán písemnou formou k rukám člena vedení Fanclubu)
2) úmrtím člena FC
3) jednomyslným vyloučením člena vedení Fanclubu,
přičemž důvodem ke zrušení členství ve Fanclubu jsou rozuměny následující důvody:
a) hanobení Fanclubu nebo HC Vrchlabí
b) porušení zákonů a vyhlášek ČR jakožto i všeobecně uznávaných etických norem(nepřípustné jsou vulgární projevy při utkáních, vyvolávání konfliktů s fanoušky soupeře)
c) opakované porušení stanov Fanclubu
d) opakované neplacení členských příspěvků Fanclubu

Vedení Fanclubu může přistoupit i na mírnější sankce, než vyloučení člena z Fanclubu (domluva, finanční náhrada způsobené škody, odmítnutí přihlášky provinilého se člena na společný zájezd Fanclubu na utkání hrané na cizím stadionu nebo individuálně dle rozhodnutí Fanclubu).

Vyloučený člen je povinen ihned po vyloučení odevzdat průkaz člena s osobním číslem k rukám vedení Fanclubu. Dále je povinen neprodleně vyrovnat všechny případné závazky vůči Fanclubu. Členský příspěvek propadá za celou sezónu v níž je člen vyloučen.

Práva člena Fanclubu
1) Účastnit se na akcích pořádaných Fanclubem. Účast na těchto akcích není povinná, záleží na možnostech a zájmu člena. Při některých akcích pořádaných Fanclubem, může vedení po členech mladších 18-ti let požadovat "Potvrzení o převzetí zodpovědnosti" zákonných zástupců člena. Toto potvrzení se vyplňuje na formulář Fanclubu a na zájezdy je požadováno vždy. Vedení Fanclubu tento požadavek oznámí v dostatečném předstihu dle možností.
2) Uplatňovat své návrhy a názory v rámci Fanclubu.
3) Plnoletý člen má právo být volen do funkce předsedy a místopředsedy Fanclubu.
4) Podávat návrh na změnu vedení Fanclubu v případě, že byl člen vedení vyloučen z vedení Fanclubu, či svoji činnost sám ukončil.
5) Každý člen Fanclubu má právo podat opodstatněný návrh na vyloučení jiného člena Fanclubu. Učiní tak písemnou formou k rukám vedení Fanclubu. Vedení FC se zavazuje projednat návrh a vyrozumět obě strany sporu do 14-ti kalendářních dnů od data podání návrhu na vyloučení. Proti rozhodnutí vedení již není odvolání.
6) Každý člen má právo seznámit se s údaji o hospodaření FC. Pokud nebude s hospodařením FC jakýkoliv člen spokojen, může požádat vedení do 30-ti dnů o vysvětlení.

Povinnosti člena Fanclubu
1) Dbát o dobré jméno Fanclubu i HC Vrchlabí.
2) Dodržovat stanovy a přijatá rozhodnutí FC.
3) Svědomitě vykonávat svěřené funkce ve Fanclubu, podílet se na činnosti Fanclubu, účastnit se schůzí, hlasovat o přijímaných návrzích a zaujímat stanoviska k jednotlivým návrhům.
4) Řádně a včas platit členské poplatky.
5) Neprodleně informovat FC o všech změnách důležitých pro řádnou evidenci.
6) V případě ukončení členství vyrovnat veškeré závazky vůči FC

Orgány FC a volby do orgánů FC
Orgánem FC se rozumí vedení FC.
Nejvyšším orgánem Fanclubu HC Vrchlabí je valná hromada složená z členů sdružení. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů sdružení, popřípadě vedení Fanclubu, nebo jeho předseda, koná se nejpozději do jednoho měsíce od doručení takového podmětu.

Valná hromada rozhoduje:
1) o zániku sdružení, v případě zániku o majetkovém vypořádání
2) o názvu, sídle a symbolice sdružení
3) o přijetí a změnách stanov sdružení
4) o volbě a složení vedení sdružení

Valná hromada je schopná se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů sdružení. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, nerozhodne-li valná hromada jinak
Vedení fanclubu tvoří 3 členové - předseda a dva místopředsedové. Předseda je oprávněn jednat jménem FC, místopředsedové jsou opravněni jednat jménem FC z pověření předsedy FC.
Do vedení FC může být navržen kterýkoliv člen k tomu způsobilý a to jiným členem FC. členství ve vedení vzniká zvolením. Volení právo má každý člen FC. Volby rozhodují o obsazení postů podle následujícího klíče: uchazeč s nejvyšším počtem hlasů se stává předsedou, další tři uchazeči s nejvyšším počtem hlasů se stávají 1. a 2. místopředsedou.

Volba vedení se koná pravidelně jednou za 60 kalendářních měsíců nebo při odstoupení předsedy výboru. Odstupující předseda vypíše před svým odstoupením volby do celého vedení FC. Při odstoupení některého u místopředsedů nebo v případě rozšiřování vedení vypíše předseda dodatečné volby na volnou pozici ve vedení.

První volba předsedy a 1. místopředsedy proběhla na schůzi přípravného výboru FC konaného v kancelářích D&D Elektromont Arény dne 28.7.2004 za účasti představitelů HC Vrchlabí (Ing. Josef Stránský - ředitel klubu)

Hlasování vedení
Hlasování vedení se koná pouze za účasti všech členů vedení
Návrh na přijetí usnesení podá libovolný člen vedení
Návrh je přijat většinou hlasů členů vedení FC, v opačném případě je zamítnut

Majetek a hospodaření
Majetek(členské příspěvky) je určen na aktivity související s chodem FC a bude využíván:
1) Na dotování zájezdů na utkání HC Vrchlabí
2) Na dotování prostředků k fandění a identifikaci členů FC s klubem HC Vrchlabí (bubny, dresy, šály, vlajky atd.)
3) Na dotování společných aktivit FC
4) Na náklady spojené s registrací členů a výdaje na poštovné(výroba formulářů, přihlášek, průkazek a jejich laminování, poštovné)

Zdroji majetku, kterými se rozumí hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva, jsou:
1) Členské příspěvky.
2) Sponzorské příspěvky.
3) Dary

Kontrola hospodaření
Předseda FC každý rok zpracuje údaje o hospodaření FC a předkládá je vedení FC a to do 31.3 následujícího roku. Za správnou a řádnou péči o majetek FC odpovídá vedení FC.

Závěrečné ustanovení
Tyto stanovy občanského sdružení Fanclub HC Vrchlabí jsou platné ode dne schválení vedením FC a odsouhlasením zástupci HC Vrchlabí.

ve Vrchlabí dne 16.8.2004 ..... Václav Havlas ml., předseda FC

Originální dokument schválených stanov Ministerstevem vnitra ČR je k nahlédnutí u předsedy Fanclubu všem členům FC.

Je toho velmi mnoho a věříme, že mezi členy fanclubu najdeme spoustu zapálených lidiček, kteří nám s jeho vedením pomohou.
 

 

Copyright © 2006-2017 HC Stadion Vrchlabí s.r.o., eSports.cz, s.r.o. Informace o autorských právech. | webdesign: wpj s.r.o